Jabatan Mufti Negeri Pahang

KEPUTUSAN FATWA 2022

GARIS PANDUAN SAUDARA BARU KMJPHS 22/2022

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang (JPHSNP) Bilangan 03/2022 yang bersidang pada 3 & 4 Ogos  2022 telah membuat keputusan seperti berikut :

Keputusan :

Mesyuarat bersetuju menerima pakai Garis Panduan Saudara Baru untuk digunapakai di Negeri Pahang

 

HUKUM PEKERJAAN MENGHANTAR MAKANAN TIDAK HALAL  KMJPHS 24/2022

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang (JPHSNP) Bilangan 03/2022 yang bersidang pada 3 & 4 Ogos  2022 telah membuat keputusan seperti berikut :-

Keputusan :

Mesyuarat bersetuju menangguhkan keputusan ini sehingga satu garis panduan berkaitan perkara ini dikeluarkan oleh Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal  Ugama Islam (MKI)

 

KERTAS CADANGAN MENGENAI HUKUM DAN KAEDAH TAKSIRAN QADA ZAKAT FITRAH KMJPHS 21/2022

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang (JPHSNP) Bilangan 03/2022 yang bersidang pada 3 & 4 Ogos  2022 telah membuat keputusan seperti berikut :-

Keputusan :

Mesyuarat bersetuju mana-mana individu yang terlepas, terlupa atau kurang jelas berkenaan hukum kewajipan membayar zakat maka dibolehkan membayar atau mengqada’kan zakat fitrah tersebut.

KERTAS CADANGAN PENENTUAN KADAR KAFFARAH KMJPHS 20/2022

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang (JPHSNP) Bilangan 03/2022 yang bersidang pada 3 & 4 Ogos  2022 telah membuat keputusan seperti berikut :-

Keputusan :

Mesyuarat bersetuju kadar nilai kaffarah bagi satu cupak beras adalah RM1.75 dengan upah perkhidmatan sebanyak 15% tambahan daripada nilai kaffarah yang dikenakan.

 

 

PANDANGAN HUKUM BERKENAAN AL-MUKHANATH MENURUT FIQH DAN PERUBATAN SERTA KAITANNYA DENGAN TRANSGENDER KMJPHS 23/2022

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang (JPHSNP) Bilangan 03/2022 yang bersidang pada 3 & 4 Ogos  2022 telah membuat keputusan seperti berikut :-

Keputusan :

Mesyuarat berpandangan seperti berikut:

 1. Dari Sudut Fiqh:
 2. Mukhannathadalah lelaki yang berperwatakan lembut dan berkelakuan seperti wanita, sama ada dalam pertuturan, pergerakan, tingkah laku atau berpakaian.
 3. Mukhannath terbahagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama adalah mukhannath khalqiiaitu yang semulajadi lembut. Manakala golongan kedua ialah mukhannath ghair khalqi iaitu bukan semulajadi. Dalam erti kata lain, kelembutan dan penyerupaan kepada wanita itu dibuat-buat dan diada-adakan.
 • Ulama fiqh telah mengklasifikasikan khunsa kepada dua kategori, iaitu khunsa wadih(jelas status jantinanya). Ini bermakna, dapat difahami berdasarkan penjelasan ulama’ bahawa khunsa bermaksud seseorang yang tidak jelas kedudukan jantinanya sebagai lelaki atau wanita kerana alat kelamin yang tidak normal.
 1. Dari Sudut Perubatan pula:
 2. Lelaki effeminateadalah mukhannath khalqi yang mempunyai ciri-ciri kewanitaan secara semulajadi.
 3. Lelaki yang menyerupai wanita (transgender) adalah mukhannath ghair khalqiyang merasakan identiti gender mereka adalah bertentangan dengan jantina sewaktu dilahirkan, mereka merubah diri kepada jantina yang bertentangan sama ada dengan cara berpakaian, tingkah laku, pengambilan hormon atau pembedahan menukar jantina (sex reassignment surgery).
 • Khunsa adalah mereka yang mempunyai keabnormalan perkembangan jantina (disorder of sex development) sama ada di peringkat kromosom, gonad, hormon, genitalia dalaman atau genitalia luaran yang dapat disahkan oleh ujian perubatan.
 1. Kedua-dua mukhannath khalqidan mukhannath ghair khalqi adalah mereka yang tidak mempunyai keabnormalan perkembangan jantina (disorder of sex development) sama ada di peringkat kromosom, gonad, hormon, genitalia dalaman atau genitalia luaran yang dapat disahkan oleh ujian perubatan.
 2. Sehubungan itu, transgender atau dalam masyarakat Malaysia dikenali sebagai ‘mak nyah’dikategorikan dalam golongan mukhannath ghair khalqi atau bukan khunsa kerana mereka bukan semulajadi dan tiada masalah dari segi fisiologi serta perkembangan jantina.
 3. Seseorang yang dilahirkan lembut semulajadi (mukhannath khalqi) sekalipun, sekiranya dia melampaui batas dengan melakukan perbuatan (al-tashabbuh bi an-nisa’)iaitu penyerupaan kepada wanita, maka ia juga termasuk dalam perbuatan yang diharamkan.
 4. Hukum Fiqh yang berkaitan bagi golongan transgender adalah seperti berikut:

Isu Dan Persoalan

Cadangan Penentuan Hukum

a) Hukum Bersalaman

Dengan Transgender

Hukum seorang lelaki bersalaman dengan mukhannath dilihat pada situasi. Sekiranya menimbulkan fitnah dan beserta syahwat, maka haram hukumnya bersalaman dengan golongan ini. Sekiranya selamat dari fitnah dan tidak timbul syahwat pada detik awal ketika memandang maka harus untuk bersalaman. Walaubagaimanapun, sekiranya mukhannath tersebut merupakan golongan yang gemar mempamerkan kemaksiatan mereka (mujaharah bi al-su’), tidak dicadangkan untuk bersalam-salaman apatah lagi berpelukan dengan mereka.

b) Hukum Transgender

Yang Melakukan

Jika seorang transgender melakukan hubungan seksual tanpa  nikah, maka hukumannya disesuaikan dengan melihat kepada  pasangannya dalam hubungan tersebut.

 

Persetubuhan Luar Nikah

Ini kerana mukhannath adalah lelaki pada asal penciptaannya dan dikenakan hukuman sebagai seorang lelaki jika melakukan jenayah. Jika pasangannya lelaki, maka dijatuhkan hukuman homoseksual (gay) kerana ia adalah hubungan sesama jenis. Manakala jika pasangannya wanita, ia dijatuhkan hukuman zina.

c) Hukum Berkhalwat Atau Tinggal Serumah Dengan Transgender

Haram tinggal serumah dengan golongan ini jika hanya berdua-duaan dalam satu rumah dan juga haram berdua-duaan atau  bersunyi-sunyian  di mana sahaja kerana terdapat unsur fitnah dan syahwat. Semua perkara yang mendorong kepada zina dan liwat adalah haram.

d) Hukum Transgender

Memelihara Anak Angkat

Isu  yang  penting  berkenaan  dengan  pengambilan anak  angkat  ini adalah  berkenaan  dengan batasan aurat dan pergaulan sebaik sahaja anak ini sebaik sahaja mencecah usia baligh. Dari sudut hubungan anak angkat  perempuan  dengan  bapa  angkat  dan juga anak angkat lelaki dengan ibu angkat. Secara asasnya, anak angkat yang telah sampai usia baligh yang berlainan jantina dengan ibu bapa mereka merupakan ajnabi (orang asing) kepada mereka.

 Ini kerana pada umumnya anak ini tidak mempunyai hubungan nasab (keturunan) dengan ibu bapa angkat mereka mengambil anak angkat lebih-lebih lagi yang bertentangan jantina dengannya.

 

 

 

 

e) Hukum Transgender

Menyertai Solat Jemaah

 

Seorang transgender yang mengerjakan solat sebagai seorang lelaki, sah solatnya berjemaah dalam saf bersama jemaah lelaki.

 

– Hukum Transgender Menjadi Imam Solat

 

 

 

 

 

 

 

 

– Hukum Transgender Mengerjakan lbadah Haji dan Umrah

 

Transgender dianggap golongan yang fasik dan berdosa. Maka, bagi mazhab Hanafi dan Syafie serta satu pandangan dalam Mazhab Maliki, makruh imam yang fasik.

 

Bagi Mazhab Maliki dan Hanbali pula, batal dan tidak sah orang yang fasik menjadi imam.

Hukum ibadat haji transgender adalah hukum ibadat haji lelaki dalam semua perkara. Begitu juga ibadah umrah. Hendaklah ibadah tersebut dilakukan mengikut hukum asal kejadian dirinya iaitu lelaki. Seorang transgender sewajibnya bertaubat dahulu daripada perlakuannya yang terkutuk dan kembali kepada fitrah asal lelaki untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Sekiranya ia tetap menunaikan ibadah haji atau umrah dalam keadaan jantina yang bertentangan dengan jantina asalnya, ibadah haji dan umrahnya sah jika mematuhi rukun haji dan  umrah, namun perbuatannya tetap haram dan  berdosa. Malah, dia dikenakan dam kerana melanggar wajib haji dan umrah.

 

f) Hukum Pengurusan

Jenazah Transgender

Dalam pengurusan jenazah, orang yang paling afdal atau utama menguruskannya adalah dari kalangan keluarga atau ahli waris yang terdekat. Oleh kerana itu, pengurusan jenazah transgender dicadangkan mengikut tertib berikut:

Ahli keluarga atau ahli waris.

Rakan transgender.

Pengurus jenazah lelaki.

g) Hukum Pewarisan

Harta Bagi Transgender

Hukum pewarisan transgender tidak sama dengan golongan khunsa kerana transgender telah mengubah sifat dan fizikalnya serta telah mengubah ciptaan Allah yang asal dengan sengaja. Sedangkan khunsa itu seseorang yang dilahirkan dalam keadaan semulajadi yang memiliki dua alat kelamin atau memiliki alat kelamin yang tidak dapat dipastikan (ambiguous genitalia).

 

Dalam pembahagian harta pusaka, transgender mengikut hukum jantina asal iaitu hukum pewarisan bagi seorang lelaki. Ini bermakna jika seorang transgender itu pada asalnya dilahirkan sebagai seorang lelaki, maka harta yang layak diterima adalah bahagian lelaki, walaupun dari sudut zahirnya dia kelihatan seperti seorang perempuan.

Justeru, hukum pewarisan harta pusaka bagi seorang transgender (transwoman lmak nyah) adalah mengikut jantina asal iaitu lelaki kerana ia dilahirkan sebagai seorang lelaki.

 

 

h) Hukum Perwalian

Transgender

Mengikut pendapat Mazhab Syafi’e dan Hambali, wali fasiq tidak boleh atau tidak sah menjadi wali nikah. Wali yang fasiq, iaitu tidak adil dan tidak boleh mengahwinkan perempuan yang beriman, bahkan hak perwalian berpindah kepada wali adil yang seterusnya mengikut urutan. (aI-Fiqh al- Manhaji, 2/558).

Justeru, dalam kes seorang transgender yang menjadi wali, kefasikannya telah terserlah secara zahir dan ia dikenali sebagai seorang yang telah melanggar perintah Allah kerana menyerupai wanita. Kerana itu, tidak sah bagi seorang transgender menjadi wali dalam pernikahan.

 

Oleh itu, golongan transgender tidak boleh menjadi wali kerana tidak memenuhi salah satu syarat dan kelayakan untuk menjadi wali iaitu adil.

 

 

i) Oleh yang demikian, segala hukum hakam fiqh berkaitan transgender adalah mengikut jantina asal iaitu lelaki.

 

PANDANGAN HUKUM BERKENAAN TEKNOLOGI DALAM PENGISBATAN ANAK BULAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH DAN ASTRONOMI  KMJPHS 27/2022

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang (JPHSNP) Bilangan 03/2022 yang bersidang pada 3 & 4 Ogos  2022 telah membuat keputusan seperti berikut :-

Keputusan :

Mesyuarat bersetuju memutuskan hukum melihat anak bulan melalui mata kasar dengan bantuan peralatan optik adalah;

 1. Menggunakan teknik pengimejan diharuskan dengan parameter yang ditetapkan oleh JAKIM melalui garis Panduan atau Tatacara Pensabitan Kenampakan Anak Bulan Menerusi Teknik Pengimejan;
 2. Memenuhi kriteria Imkanur Rukyah yang telah ditetapkan.
 3. Seorang saksi yang adil untuk anak bulan Ramadan dan dua orang saksi selain Ramadan.
 4. Bagi teknik pengimejan pula hendaklah disaksikan oleh dua saksi Muslim yang adil dan kesaksian wanita diterima dalam kenampakan anak bulan.

PENENTUAN TAHAP SYARIAH TANGGUNGJAWAB SYARIAH MUSLIM AUTISME  KMJPHS 25/2022

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang (JPHSNP) Bilangan 03/2022 yang bersidang pada 3 & 4 Ogos  2022 telah membuat keputusan seperti berikut :-

Keputusan :

Mesyuarat bersetuju menangguhkan keputusan ini sehingga satu keputusan daripada Panel Syariah dikeluarkan bagi tujuan perincian

 

PENGGUNAAN E-WALLET MENGIKUT PERSPEKTIF SYARAK KMJPHS 28/2022

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang (JPHSNP) Bilangan 03/2022 yang bersidang pada 3 & 4 Ogos  2022 telah membuat keputusan seperti berikut :-

Keputusan :

Mesyuarat bersetuju memutuskan agar Penggunaan e-wallet adalah diharuskan dengan syarat menepati parameter yang ditetapkan seperti berikut :

 1. Urus niaga melibatkan transaksi digital hendaklah dilakukan melalui operator e-wallet yang diluluskan dan dikawal selia oleh pihak berautoriti dan patuh syariah sahaja
 2. Pengguna dan operator hendaklah mempunyai pengetahuan berkenaan e-wallet, memahami hak tanggungjawab mereka selaku pihak yang berakad

iii. Dalam pematuhan transaksi ini, operator dinasihatkan untuk mendapatkan khidmat nasihat syariah daripada Penasihat Syariah yang bertauliah:

 1. Hendaklah tiada unsur paksaan
 2. Operator hendaklah menyatakan dengan jelas kontrak yang digunapakai dan implikasi kepada pengguna
 3. Operator hendaklah memastikan terdapat mekanisme pemulangan wang (refund) apabila pengguna menutup akaun atau apabila berlaku kematian kerana wang tersebut milik pelanggan atau waris pelanggan; dan
 4.  Pengguna adalah digalakkan untuk menggunapakai e-wallet patuh syariah.

TAKBIR RAYA EIDUL ADHA BERMULA SUBUH 09 ZULHIJJAH  KMJPHS 26/2022

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang (JPHSNP) Bilangan 03/2022 yang bersidang pada 3 & 4 Ogos  2022 telah membuat keputusan seperti berikut :-

 

Keputusan :

Mesyuarat bersetuju memutuskan Waktu Takbir Muqayyad boleh bermula pada selepas subuh 9 Zulhijjah dan waktu Takbir Mutlak atau Mursal bermula malam Eidul Adha sehingga terbenam matahari hari Tasyrik (10 -13 Zulhijjah).

 

 

TAJUK KHUTBAH
RUMIJAWIBICINA
 Khutbah 03 Januari 2020 / 07 Jamadil Awal 1441H : Azam Dan Cita-Citaadobe readeradobe readeradobe readeradobe reader