Jabatan Mufti Negeri Pahang

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2024

Bil

Perkara

Bahagian / Unit Terlibat

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sep

Okt

Nov

Dis

1

Memastikan jawapan isu soal jawab agama dijawab

dalam masa tidak lebih 20 hari bekerja dari tarikh

yang diminit oleh Sahibus Samahah Mufti Negeri

Pahang

Bahagian Fatwa /Unit Istinbat

100%

100%

100%


2

Memastikan penyelidikan kertas kerja siap dalam

masa 15 hari bekerja daripada permintaan fatwa yang

telah dikenalpasti

Bahagian Fatwa / Unit Buhuth

100%

100%

100%

3

Memastikan kertas kerja fatwa siap dalam masa 3

hari sebelum dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa

Perundingan Hukum Syarak

Bahagian Fatwa /Unit Buhuth

100%

100%

100%


4

Memastikan jawapan fatwa yang diminta oleh

pelanggan diberikan dalam masa 7 hari bekerja

setelahminit Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan

Hukum Syarak dikeluarkan 

Bahagian Fatwa /Unit Istinbat

100%

100%

100%


5

Memastikan setiap kakitangan Jabatan Mufti Negeri

Pahang memilih dan menghadiri kursus yang

bersesuaian sebanyak 7 hari setahun

Bahagian Khidmat

Pengurusan

100%

100%

100%


6

Memastikan teks khutbah sampai ke Pejabat-pejabat

Agama Islam Daerah 3 hari sebelum Jumaat pertama

pada setiap bulan

Bahagian Rujukan Fatwa

100%

100%

100%


7

Memastikan Cerapan Hilal Rasmi dilakukan sebanyak

3 kali setahun

Bahagian Falak /Unit Cerap

100%

100%

100%


8

Memastikan sijil arah kiblat dikeluarkan dalam masa

15 hari bekerja setelah semakan dibuat

Bahagian Falak / Unit Arah Kiblat

100%

100%

100%